معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتگوی قرآنی:
مسئولیت سنگین خواص در بصیرت افزایی