ابلاغ مراتب ثبت ملی ۷ اثر فرهنگی‌تاریخی به استاندار اصفهان