در بیست و هفتمین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران تاکید شد؛
اختصاص ۳۰ درصد از پست‌های مدیریتی به بانوان در شهرداری تهران