بزرگداشت علامه مصباح یزدی با حضور شخصیت های بین المللی