اجرای برنامه ویژه سالگرد سردار سلیمانی در ۱۴ واحد جهاد دانشگاهی