با حکم وزیر علوم؛
رئیس مرکز توسعه پژوهش و آموزش علوم قرآنی و علوم انسانی منصوب شد