اجرای طرح تامین مالی زنجیره‌ای موجب کاهش فشار بر سیستم بانکی