هشدارها در مورد اُمیکرون در ایران نقص دارد / محدودیت‌ها باید از هم‌اکنون اجرا شوند