حضور متخصصان و جراحان نامدار ایران و جهان در کنگره زنان و اندومتریوز