مدیر عامل بنیاد ملی خانواده مطرح کرد؛
اهمیت پرداختن به موضوع خانواده توسط مجموعه های مردمی