معاون پژوهشی وزیر علوم:
ساختار معاونت پژوهش و فناوری در دانشگاه‌‌ها تفکیک نمی‌شود