توضیحات معاون وزیر صمت درباره درخواست وام ۹ هزار میلیارد تومانی