معاون وزیر علوم خبر داد؛
کارت واکسن برای امتحانات حضوری الزامی نیست