رئیس سازمان امور دانشجویان عنوان کرد
اولویت وزارت علوم برای افزایش امکانات ورزشی دختران دانشجو