سناریوی سانسور سردار سلیمانی در فضای مجازی تکرار شد