قدرت خرید مردم با اصلاح فرایند تخصیص ارز ترجیحی بیشتر می‌شود