برای دانشجویان علوم پزشکی؛
امکان بارگذاری مدارک شرکت کنندگان جشنواره دانشجوی نمونه تا ۱۴ دی