در ستاد عمره و عتبات مطرح شد؛
برنامه ریزی برای دور جدید اعزام به عتبات/ تسهیل در اعطای وام