معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش:
بر آموزش های حضوری با اولویت «سلامت دانش آموزان» تأکید داریم