معاون اداری، مالی وزارت علوم در نشست سراسری گزینشگران هسته‌های گزینش دانشگاه‌ها تأکید کرد:
ضرورت توجه گزینشگران به تخصص، انگیزه و عزم جدی نیروها برای خدمت