حضور محصولات فناورانه ایرانی در بازار‌های جهانی افزایش می‌یابد