با حکم سرپرست دانشگاه؛
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور منصوب شد