رئیس پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی:
در حوزه سلول درمانی پیشرو هستیم