تخلیه اضطراری سد میناب در حال انجام است/رودان را دریابید