بازدید وزیر علوم از ساختمان جدید دانشکده دامپزشکی و خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه شهرکرد