ساخت ۴ دستگاه برای تشخیص و درمان سرطان در دانشگاه تهران