بررسی کاربرد میدان مغناطیسی در درمان سرطان توسط محققان دانشگاه تهران