طرح «مرکز کنترل و تجهیزات خانه هوشمند» موفق در جذب سرمایه مردمی‌ شد