جلوه هایی از مجاهدت خاموش؛
لبخند رضایت «حاج قاسم» بدرقه راه جوانان جهاددانشگاهی