توسط گروه باستان شناسی؛
دومین فصل کاوش در محوطه باستانی تپه رستم سیستان آغاز شد