فضای معنوی رویان، ثمره تفکر دکتر کاظمی آشتیانی است