معاون آموزش ابتدایی:
حضوری یا غیرحضوری بودن امتحانات ابتدایی به نوع کلاس‌های مدارس بستگی دارد