نیاز به تزریق واکسن یادآور کرونا در کوتاه‌مدت، همیشگی نخواهد بود