با شعار «تغذیه، واکسیناسیون و کرونا»
آغاز بسیج ملی تغذیه سالم