تاخت و تاز امیکرون و ثبت رکورد جهانی ابتلای روزانه در آمریکا