فقدان بیمارستان در دوران کرونا رنج مضاعفی به مردم پیشوا تحمیل کرد