۲۰ میلیارد ریال برای تجهیز مراکز جامع سلامت روستایی تفت اختصاص یافت