ضرورت انجام مطالعه‌ای برای چرایی کاهش تبعیت مردم از توصیه‌های بهداشتی در بحران کرونا