توسعه باتری خودرو که برای طی ۱۲۰۰ کیلومتر کافی است