امتحانات پایان ترم دانشگاه امیرکبیر غیرحضوری برگزار می‌شود