هفته آینده در کمیسیون آموزش مجلس صورت می‌گیرد؛
بررسی گزارش ادغام طرح‌های مربوط به ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش