واکنش به اقدام اینستاگرام؛
وزیر فرهنگ: اسم حاج قاسم شب‌پره‌ها را فراری می‌دهد