ثبت‌نام وام ضروری دانشجویان علوم پزشکی تربیت مدرس تا ۲۰ دی ماه ادامه دارد