مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت خبرداد:
توانمندسازی ادارات مشاوره دانشگاه‌های علوم پزشکی باآموزه‌های دینی