سازوکار استفاده از رمزارز‌ها در تجارت خارجی نهایی شد