معاون تحقیقات وزیر بهداشت تاکید کرد
ضرورت کاربست نتایج پژوهش در راستای رفع نیازهای داخلی و ارتقای سلامت مردم