ابلاغ مراتب ثبت ملی ۱۰ اثر فرهنگی‌تاریخی به استاندار اصفهان