سرپرست دانشگاه لرستان:
شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه علوم انسانی تقویت شوند