وزیر آموزش و پرورش:
«سکوی استعدادیابی» در آموزش و پرورش طراحی خواهد شد