مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران:
نمایشگاه مجازی کتاب تهران از سوم تا دهم بهمن